คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล
นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

ว่าที่ ร.อ. ดร.จตุรงค์ พงษ์ศิริ
อุปนายกสมาคมฯฝ่ายบริหาร

ดร.พันธ์เทพ พัฒนจุรีพันธ์
อุปนายกสมาคมฯฝ่ายกิจกรรม

นายจารุภัทร ไชยดิษฐ์
อุปนายกสมาคมฯฝ่ายวิชาการ

ดร.ปิยะนาถ ด่านกุล
เหรัญญิก

รอข้อมูล
ปฎิคม

รอข้อมูล
ประชาสัมพันธ์

ดร.อนัญภัทร ห่อไธสง
นายทะเบียน

ผศ.ดร.มรกต วัฒนศักดิ์
เลขานุการ

ดร.กรุณา เลิศพุฒิภิญโญ
กรรมการกลาง