ภาพกิจกรรม
นายกสมาคมฯ ประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดยะลา (19
( จำนวน 5 รูป / ดู 327 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ข้าร่วมประชุมกับสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (18 กันยายน 2560)
( จำนวน 5 รูป / ดู 169 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ประชุมประธานเอกชน ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (16 กันยายน 2560)
( จำนวน 4 รูป / ดู 162 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการอบรมภาษาอังกฤษครูประถมศึกษา (15 กันยายน 2560)
( จำนวน 2 รูป / ดู 173 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อปป.) (14 กันย
( จำนวน 2 รูป / ดู 176 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ เข้าพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (13 กันยายน 2560)
( จำนวน 3 รูป / ดู 278 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการทำงาน และประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ (12 กันยายน 2560)
( จำนวน 3 รูป / ดู 167 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลการศึกษาเอกชน แก่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (11 กัน
( จำนวน 5 รูป / ดู 159 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา (8 กันยายน 2560)
( จำนวน 3 รูป / ดู 159 ครั้ง )
นายกสมาคม ฯ ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัย (7 กันยายน 60)
( จำนวน 4 รูป / ดู 198 ครั้ง )