ภาพกิจกรรม
นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาครูผู้สอนเอกชนเพื่อเตรียมรองรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
( จำนวน 2 รูป / ดู 119 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ประธานเปิดอบรมครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน หลักสูตรปฐมวัย 2560 (2 ธันวาคม 2560)
( จำนวน 2 รูป / ดู 121 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
( จำนวน 2 รูป / ดู 125 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ณ สำนัก
( จำนวน 2 รูป / ดู 125 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)
( จำนวน 3 รูป / ดู 122 ครั้ง )
นายกสมาคมฯเป็นประธานในการจัดกีฬานักเรียนอนุบาลเอกชนโคราช ณ terminal 21(25 พฤศจิกายน 2560)
( จำนวน 3 รูป / ดู 131 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ focus group นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (24 พฤ
( จำนวน 2 รูป / ดู 145 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา(23 พฤศจิกายน 2560)
( จำนวน 1 รูป / ดู 117 ครั้ง )
นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรียนเชิญ ดร. ตวง อันทะไชย ประธานรับฟังความคิดเห็น
( จำนวน 3 รูป / ดู 244 ครั้ง )
นายกสมาคมฯ ปฏิบัติภารกิจรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนิน มมร. และโรงเรียนวัดสุทธ
( จำนวน 2 รูป / ดู 143 ครั้ง )